Back to top

מדיניות פרטיות

 1. כללי

  1. אנו בחברת פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ (פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ וכל חברה קשורה. להלן: "פייזר") מכירים בחשיבות ההגנה על פרטיות המידע שנמסר לנו על ידי המבקרים באתרי האינטרנט שלנו. אנו מתחייבים לכבד את פרטיותם של משתמשי האתר בכל עת.

  2. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, ושימושך באתר מהווה הסכמה לאמור במדיניות הפרטיות. אם אינך מסכימ/ה לאמור במדיניות הפרטיות, אנא הימנע/י מלבצע שימוש באתר.

 2. איסוף מידע אישי
  ככלל, באפשרותך להיכנס ולגלוש באתר ללא מסירת כל מידע אישי אודותיך, כגון שמך, כתובתך או מספר הטלפון שלך (להלן: "מידע אישי"). אנו נאסוף מידע אישי רק אם תספק/י לנו אותם מרצונך (למשל, ככל שרלוונטי, באמצעות טפסים למילוי מידע אישי), ובכפוף לכל דין.

 3. איסוף מידע שאינו אישי

  1. "מידע לא אישי" הוא כל מידע אודותיך אשר אינו חושף את זהותך האישית. במהלך השימוש באתר אנו אוספים מידע לא אישי אודותיך בעזרת אמצעים טכנולוגיים שונים, למטרות סטטיסטיות.

  2. בשימושך באתר הנך מסכים/ה, בין היתר, לאיסוף הפרטים הבאים אודותיך, המהווים מידע לא אישי:

   1. כתובת ה-IP  ממנה הנך משתמש/ת באתר;

   2. מיקומך הגיאוגרפי המשוער;

   3. הגדרות השפה של דפדפן האינטרנט שלך;

   4. סוג המכשיר באמצעותו הנך משתמש/ת באתר.  

  3. כדי להבין, לנתח ולהשתמש במידע לא אישי, אנו עשויים להשתמש בשירותי אנליזה של צדדים שלישיים. נדגיש כי לרוב צדדים שלישיים אלו מתחייבים בפנינו שהם לא יעשו כל שימוש במידע זה מעבר למה שהכרחי כדי לסייע לנו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נציין כי אנו יכולים לחשוף את המידע הלא אישי המפורט לעיל לכל מטרה, למעט ככל שאנו נדרשים לפעול אחרת על-פי הוראות החוק.

 4. העברה של מידע

  1. המידע אודותיך זמין רק למספר עובדים מוגבל בחברתנו. כמו כן, המידע אודותיך יכול ויימסר לצדדים שלישיים, כמפורט להלן. נדגיש כי בכל מקרה, צד שלישי אשר יקבל מאתנו מידע, מחויב בפעילות על פי מטרות מדיניות זו ובשמירת סודיות בהתאם להוראות כל דין.

  2. אנו יכולים להפוך מידע אודותיך זמין עבור:

   1. נותני השירות שלנו: נותני שירות חיצוניים, דוגמת ספקי שירותי תמיכה ואחסון, נותני שירותי הדפסות, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים, מערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי דואר, פרסום, שיווק, מחקר שוק ואנליזות, בנקים ומוסדות פיננסיים המשרתים את חשבוננו, מבטחים, ספקי ניהול מסמכים ורשומות, וכן ספקים וקבלני צד שלישי המסייעים לנו בניהול פעילויות עסקיות דומות.

   2. רשויות ממשלתיות וגורמי צד שלישי המעורבים בדיונים  משפטיים: אנו יכולים לחלוק מידע אודותיך עם רשויות ממשלתיות או ציבוריות, לרבות, אך מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל: הוצאה לפועל, בתי משפט, רשויות אכיפת החוק, רשויות המס, ורשויות חקירה אחרות, וכן, צדדים שלישיים להליכים משפטיים אזרחיים ורואי החשבון שלהם, מנהלי כספים, עורכי הדין ושאר יועצים ונציגים, ככל שנראה לנכון, הכרחי וראוי וזאת על מנת: (א) לציית לחוק החל; (ב) להיענות להליכים משפטיים; (ג) להשיב לבקשות מרשויות ציבוריות וממשלתיות; (ד) לאכוף את התנאים שלנו; (ה) להגן על פעילותנו; (ו) להגן על זכויות, פרטיות, ביטחון או רכוש, שלנו, שלך או של אחרים; וכן (ז) לאפשר לנו לעמוד על זכויותינו לקבלת סעדים או לצמצם את נזקינו.

   3. צדדים שלישיים נוספים: לא נמכור את המידע שלך לצד שלישי, אך אנו יכולים לחלוק מידע גם עם שותפים עסקיים, גורמים מממנים, רוכשים פוטנציאליים או כל צד או ניצע בכל רה-ארגון, מיזוג, מכירה, יוזמה משותפת, העברה, או כל עסקה המתייחסת לכל או לחלק מעסקינו, נכסינו או מניותינו, והכל בכפוף ובהתאם לחוק, בכפוף לקיום התחייבות מכוח הסכם או דין ובכפוף לשמירתו של הצד האמור על סודיות המידע.

 5. אבטחה
  אנו ננקוט באמצעים טכניים, פיזיים, חוקיים וארגוניים בהתאם לחוקים וההנחיות החלים בעניין פרטיות ואבטחת מידע. לצערנו, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח ב-100%. על כן, במסירת כל מידע אודותיך – אישי ושאינו אישי – הינך מוותר/ת, בכפוף לכל מגבלה הקיימת בכל דין בדבר ויתור כאמור, על כל טענה ו/או תביעה נגד פייזר או כל צד ג' הפועל מטעמה בעניין זה. בכל מקרה, אם יש לך סיבה להאמין כי התקשרותך עמנו אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם הינך מרגיש/ה כי האבטחה של מידע אשר חלקת עמנו הועמדה בסכנה), אנא ידע/י אותנו באמצעי ההתקשרות שלהלן.

 6. תקופת ההחזקה במידע
  אנו נשמור מידע אודותיך לפרק הזמן ההכרחי להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי חוק.

 7. תקופת ההחזקה במידע
  במקרים מסוימים הינך זכאי/ת לעיין ולבקש לתקן או למחוק מידע אודותיך שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והכל בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. ככל שברצונך לעשות כן, ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות אמצעי התקשורת המנויים להלן. אנא שים/י לב, כי חלק מהמידע יכול להיות מוחרג מזכויות עיון, תיקון או מחיקה בהתאם לדין.

 8. משתמשים בינלאומיים באתר
  אם הינך משתמש/ת אשר נכנס/ת לאתר האינטרנט שלנו או משתמש/ת בשירותינו מכל אזור בעל חוקים או תקנות בנוגע לפרטיות, איסוף מידע אישי, שימוש וגילוי או כל עניין אחר המוסדר בתנאים ובמדיניות הפרטיות, השונים מחוקי מדינת ישראל, אנא דע/י שבאמצעות שימושך באתר ובשירותנו הינך מכפיף/ה עצמך לדין הישראלי ולמדיניות הגנת פרטיות זו.

 9. שינויים למדיניות זו
  אנו בוחנים מדיניות פרטיות זו באופן סדיר ושומרים את הזכות לבצע שינויים בכל עת, על מנת להתחשב בשינויים בניהול פעילותנו, ובדרישות חוקיות. אנו נציב עדכונים למדיניות זו מעת לעת באתר.

 10. פניות בנושא פרטיות
  לשאלות והערות בנושא מדיניות הפרטיות ניתן לפנות אלינו בטלפון: 09-9700500.