Back to top

תנאי שימוש

ברוך/ה הבא/ה לאתרי פייזר ישראל. האתר שייך לחברות פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ ופייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע"מ (יחדיו, "פייזר ישראל"). המידע המסופק באתר זה נועד למטרות לימודיות בלבד ולא נועד לשמש כתחליף להתייעצות עם רופא או איש מקצוע אחר בתחום הבריאות.
קרא/י בעיון את תנאי השימוש בטרם תיכנס/י אל האתר ותשתמש/י בו. הגישה והשימוש במידע המופיע באתר כפופים לתנאי שימוש אלה. כל כניסה אל האתר או שימוש בו יעידו כי קראת, הבנת והסכמת לתנאי השימוש באתר, ללא כל הגבלות וסייגים. אם אינך מסכים/ה לתנאי השימוש, לא תוכל להיכנס אל האתר או להשתמש בו.

כללי

האתר הינו בבעלות פייזר ישראל. הגישה לאתר מותנית בהסכמה ופעולה בהתאם ובכפוף לתנאים הבאים: המידע באתר זה הינו כללי בלבד ואינו מהווה המלצה לטיפול רפואי, חוות דעת מקצועית, תחליף להתייעצות עם מומחה או המלצה לרכישת תרופה מסוימת. אין להסתמך על המידע המופיע באתר לשם מתן/קבלת או אי מתן/קבלת טיפול רפואי כלשהו. טרם השימוש בתרופות ו/או כל שינוי באורחות חיים יש להתייעץ עם רופא ולקבל חוות דעת המסתמכת על אבחנה רפואית מקצועית ופרטנית. פייזר ישראל עושה מאמצים לכלול באתר תכנים ומידע מדויקים ועדכניים, אך אינה מתחייבת לעדכניות מוחלטת ולשלמות מוחלטת של המידע בנוגע לתחומים המסוקרים באתר. כל שימוש שייעשה במידע המופיע באתר הוא על אחריות המשתמש/ת בלבד ולא תהיה לו/לה כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי פייזר ישראל ו/או מי מטעמה. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש בתרופה כלשהי. פייזר ישראל והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתר. מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר הנן של פייזר ישראל בלבד. אין להעתיק, להפיץ או להציג את התכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת פייזר ישראל מראש ובכתב.

תוכן

פייזר ישראל תשקיע מאמץ סביר לכלול באתר מידע עדכני ומדויק, אבל אינה מתחייבת לכך שהמידע באתר מדויק ושלם. את/ה מסכים/ה לכך שכל גישה ושימוש באתר ובתוכן המופיע בו הינם באחריותך המלאה. פייזר ישראל מתנערת מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר לגישה ושימוש באתר ובתוכן המופיע בו. פייזר ישראל, ואיתה שאר החברות המעורבות ביצירת, הפקת או הפצת האתר, אינה נושאת באחריות לכל נזק שהוא, ישיר, עקיף, משני או אחר, הנובע מגישה לאתר, שימוש או חוסר אפשרות לשימוש באתר, או מכל שגיאה או השמטה בתוכן האתר. פייזר ישראל גם אינה אחראית לכל נזק שייגרם לחומרה ולתוכנת המחשב של המשתמשים באתר בשל וירוסים/רוגלות/סוסים טרויאנים למיניהם.

פרטיות

פייזר ישראל מכבדת את פרטיותם של משתמשי אתר האינטרנט שלה. קרא/י את מדיניות הפרטיות שלנו המסבירה את זכויות המשתמשים ואת אחריותם בכל הנוגע למידע המופיע באתר זה.

אתרים וקישורים לצדדים שלישיים

אתר זה מכיל קישורים או הפניות לאתרים אחרים המנוהלים על ידי צדדים שלישיים שאין לפייזר ישראל שליטה עליהם. קישורים אלה מסופקים למטרות נוחיות בלבד. באותו אופן, ניתן לגשת אל אתר זה דרך קישורים מצדדים שלישיים עליהם אין לפייזר ישראל כל שליטה. פייזר ישראל אינה נושאת באחריות לשלמות המידע המופיע באתרים אלה או לדיוקו. פייזר ישראל אינה נושאת באחריות לכל נזק או פגיעה העלולים להיגרם בשל מידע זה. הכללת קישור אל צד שלישי כלשהו אינה מעידה על אישור או המלצה מצד פייזר ישראל.

מידע רפואי

אתר זה מכיל מידע כללי הנוגע למגוון מצבים בריאותיים ולטיפול בהם. מטרתו היא לספק מידע בלבד ואין הוא מיועד להחליף התייעצות עם רופא או עם בעלי מקצוע מוסמכים אחרים בתחום הבריאות. נוסף על כך, אין להשתמש במידע הכלול באתר למטרות אבחון בעיות בריאותיות. כל החלטה הנוגעת למצבו הבריאותי של אדם צריכה להתקבל על ידי בעל מקצוע מוסמך בתחום הבריאות, תוך התחשבות בהיסטוריה הרפואית ובנסיבות האישיות של הפרט. על כל משתמשי האתר ליצור קשר עם הרופא האישי שלהם, או עם איש מקצוע בתחום הבריאות, בכל מקרה של דאגה בנוגע למצבם הבריאותי.

סימנים מסחריים

שם החברה והסמליל (לוגו) של פייזר ישראל הם סימנים מסחריים רשומים של פייזר ישראל (או של חברות בקבוצה). אין לעשות בהם שימוש ללא אישור בכתב מפייזר ישראל. כל שימוש בסימנים מסחריים אלה או בכל חומר אחר, מלבד המפורט להלן, אסור בתכלית האיסור ועשוי להוות הפרה של חוקי זכויות יוצרים, חוקי הסימון המסחרי, חוקי דיבה ולשון הרע, וחוקי ותקנות התקשורת. פייזר ישראל אוכפת את זכויות הקניין הרוחני שלה בצורה פעילה ובמלוא העוצמה המותרת לה על פי חוק.

זכויות יוצרים

כל תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות © 2008 לפייזר ישראל. אין להעתיק את תוכן האתר, אלא למטרות עיון אישיות ולא-מסחריות, תוך שמירה על כל אזכורי זכויות היוצרים והקניין הרוחני. לאחר מכן אין להעתיק מחדש או להפיץ. מלבד האמור לעיל, אין להעתיק, להציג, להוריד קבצים, להפיץ, לשנות, לפרסם מחדש או לשדר מחדש כל מידע, מסמך או טקסט המופיע באתר זה, או כל חלק שלו, בכל מדיה אלקטרונית או בעותק מודפס. כמו כן אין ליצור כל עבודה הנשענת על תמונות, מסמכים או טקסטים כאלה, מבלי לקבל את אישורה המפורש של פייזר ישראל. שום דבר בתוכן זה לא יובן כמקנה במשתמע, באמצעות השתק או בכל צורה אחרת, כל זכות או רישיון במסגרת כל פטנט או סימן מסחר של פייזר ישראל או של צד ג' כלשהו.

אתר האינטרנט ותכניו מכוונים לציית לחוקים ולתקנות במדינת ישראל והדין החל על אכיפת כללים אלו הינו דין מדינת ישראל. אף על פי שהמידע המסופק באתר נגיש למשתמשים מחוץ לישראל המידע באתר נועד רק לשימושם של אזרחי ישראל. למדינות אחרות עשויים להיות חוקים, דרישות רגולטוריות או שיטות טיפול רפואיות שונים מאלה הקיימים בישראל.

שונות

אם יתגלה כי תנאי מתנאי השימוש אינו חוקי, אינו תקף או אינו ניתן לאכיפה, אזי תנאי זה יהיה ניתן להפרדה מיתר תנאי השימוש מבלי להשפיע על אכיפת יתר תנאי השימוש. פייזר ישראל שומרת לעצמה את הזכות למחוק חומרים מן האתר או לשנותם לפי שיקול דעתה בכל עת.