צור קשרהצהרת נגישותמדיניות Cookiesמדיניות פרטיות
תנאי שימוש
צור קשר
לאתר המשרות
מדיניות פרטיות

חברת פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט, אותו מנהלת ומפעילה החברה בכתובת WWW.PFIZER.CO.IL . (להלן: "האתר").

המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמשים להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה.

 

מדיניות הפרטיות, כפי שתפורט להלן, תבהיר למשתמשים שעושים שימוש בשירותי החברה ו/או באתר (להלן: "המשתמשים") את המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמשים, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע וכיצד החברה שומרת את המידע, ומטפלת בו.

לצורך מימוש המטרות כאמור, ייתכן שהחברה תעביר מידע אודותיכם או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות פרטיות זו.

 1. יצירת קשר בעניין מידע

  בכל שאלה בעניין המידע הנאסף על ידי החברה ושימוש במידע ניתן לפנות לפייזר ישראל באמצעות מספר טלפון: 09-9700500 או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: [email protected]

 2. המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמשים

  1. באמצעות רישום ושימוש באתר;

  2. באמצעות מידע שתמסרו לחברה או שמתקבל אצל החברה בקשר עם השירותים שמעניקה החברה

 3. איסוף מידע אודות המשתמשים

  1. ככל שהנך נמנה עם צוות רפאי (לרבות רופאים, רוקחים, אחים, דיאטנים ועוד) המידע אשר תתבקשו למסור לחברה והחברה תאסוף אודותיכם הוא שם מלא, פרטי התקשרות (טלפון, טלפון נייד, דוא"ל), תחום התמחות ומס' רישיון. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וככל שתבקש, בהתאם לשיקול דעתך למסור לנו מידע נוסף אודותיך, החברה תשמור את המידע כאמור בהתאם להוראות מדיניות הגנת פרטיות זו.

  2. ככל שאינך נמנה עם צוות רפואי כאמור בסעיף 3.1 למדיניות פרטיות זו, הנך רשאי לעשות שימוש באתר ללא מסירת כל מידע אישי מזהה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וככל שתבקש, בהתאם לשיקול דעתך למסור לנו מידע אודותיך, החברה תשמור את המידע כאמור בהתאם להוראות מדיניות הגנת פרטיות זו.

  3. החברה עושה שימוש בכלים של ניתוח סטטיסטי, מחקר ואנאליזות של צדדים שלישיים לרבות Google Analytics ו – Adobi Analytics המאפשרים לה לאסוף מידע סטטיסטי ולא מזהה בקשר עם השימוש שמבצעים המשתמשים באתר ובין היתר לקבל את כתובת ה - IP ממנה התבצעה הגישה לאתר (ללא 3 הספרות האחרונות של המספר), זמן שהייה באתר, סוג המכשיר ממנו מתבצעת הגלישה באתר, המידע שהמשתמש צפה בו באתר, קבצים שהמשתמש הוריד מהאתר, האתרים בהם המשתמש גלש טרם גלישתו באתר, מיקום העכבר של המשתמש על גבי המסכים באתר ועוד.

  4. השימוש בשירותים של צדדים שלישיים לרבות של Google Analytics ו – Adobi Analytics כפוף למדיניות הגנת הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולכן על המשתמש לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים כאמור לעיל.

  5. החברה עושה שימוש בקבצי cookies המאפשרים לה לאסוף מידע לא מזהה בקשר עם המשתמש והשימוש באתר והכל בהתאם למדיניות ה – Cookies המוצגת באתר.

 4. מדוע החברה אוספת את המידע והשימוש שהחברה מבצעת במידע ("המטרות")?

  החברה אוספת מידע לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן, ככל שרלוונטי:

  1. לשם הענקת שירותים או מוצרים המוצעים על ידי החברה;

  2. לשם זיהוי בעת פנייתך לחברה באמצעות האתר ו/או באמצעים טכנולוגיים אחרים;

  3. לשם ביצוע פעולות באמצעות האתר;

  4. לשם פיתוח האתר ושיפור חוויית המשתמש באתר;
  5. לשם תפעול של האתר, ובכלל זה מתן תמיכה וטיפול בבקשות ותלונות של המשתמשים;
  6. לשם שיפור איכות השירותים שמספקת החברה;
  7. לשם יצירת קשר;
  8. לשם ניתוח, מחקר, בקרה ועריכת סטטיסטיקות;
  9. לשם עריכת סקרים בקרב המשתמשים;
  10. לשם התאמת מידע שיוצג בפני המשתמשים;
  11. לשם משלוח של פניות, לרבות פניות בדיוור ישיר, ובין היתר דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים של החברה ומי מטעמה, הטבות ועוד.
  12. לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;
  13. לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו;
  14. לשם עמידה בהוראות כל דין;
  15. לכל מטרה נוספת המפורטת במדיניות הגנת פרטיות זו ובתנאי השימוש.

 5. העברה של המידע
  1. המידע יכול שיימסר לצדדים שלישיים בהתאם לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות.
  2. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד, שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע, ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.
  3. החברה רשאית להעביר את המידע, או כל חלק ממנו, לצדדים שלישיים, בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
    1. חברות בקבוצת פייזר העולמית.
    2. נותני שירותים חיצוניים, לדוגמה שירותי תמיכה, תחזוקה ו/או אחסון, שירותי הדפסות, שרותי עריכת דין ויועצים מקצועיים שונים, שירותי מערכות טכנולוגיות ומידע (IT), שירותי דואר, פרסום, שיווק, מחקר שוק ואנליזות, בנקים ומוסדות פיננסיים, חברות ביטוח, ספקי ניהול מסמכים ורשומות וכן נותני שירותים שונים ונוספים אשר מעניקים שירותים בקשר עם פעילות החברה.
    3. רשויות ממשלתיות או ציבוריות, לרבות הוצאה לפועל, בתי משפט, רשויות אכיפת החוק, רשויות המס, רשויות חקירה וכן צדדים שלישיים להליכים משפטיים והיועצים שלהם, לרבות עורכי דין, רואי החשבון, מנהלי כספים ועוד.
    4. אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את המידע, או את פרטי המשתמש, או בהתאם להוראות כל דין.
    5. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם, בין המשתמש/ת או מי מטעמו/ה לבין החברה או מי מטעמה.
    6. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק, במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה.
    7. העברת מידע לחברות, אשר היו בעבר כלולות בקבוצת פייזר ומקבלות מהחברה שירותים, במשך "תקופת מעבר" לאחר ההיפרדות.
    8. בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמשים או לצד שלישי כלשהו.
  4. לידיעתך, ייתכן שהחברה תעביר את המידע או כל חלק ממנו לחברות הנמנות עם קבוצת פייזר אשר ממוקמות במדינות או בתחומי שיפוט אחרים. לפיכך, יכול שהמידע יועבר למדינות בהן רמת ההגנה על הזכות לפרטיות תהא שונה מרמת ההגנה הניתנת לזכות הפרטיות בהתאם להוראות הדין הישראלי. באמצעות שימוש באתר או על ידי מסירת מידע לחברה, הינך מסכימ/ה לאיסוף, לשמירה, לעיבוד ולהעברת המידע כמפורט במדיניות הגנת פרטיות זו.

 6. אבטחת מידע והגבלת אחריות
  1. החברה נוקטת באמצעים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים המקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין, ובכל עת שבה משתמשים מוסרים מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמשים עושים זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו.
  2. החברה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לשימוש באתר ו/או העברת המידע לחברה.

 7. תקופת החזקה של המידע
  החברה תשמור את המידע לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות הגנת פרטיות זו, אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

 8. זכות עיון ותיקון המידע
  1. הינך זכאי/ת לעיין במידע שהחברה שומרת אודותיך/ייך ולבקש לתקן את המידע שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והכל בהתאם להוראות הדין.
  2. ככל שברצונך לעשות כן, אנא צור/צרי עימנו קשר, בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים בסעיף 1 למדיניות הגנת פרטיות זו.

 9. מידע על אנשים אחרים
  אם המשתמשים יספקו מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתם וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמשים לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמשים עדכנו את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן - (ב) לאחר שקיבלו הסכמה חוקית הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי, בהתאם למדיניות זו, ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.

 10. שונות
  1.אתר זה מיועד לתושבי ישראל בלבד ואינו מיועד לשימוש של מי שאינו תושב ישראל.
  2. התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.
  3. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות הגנת פרטיות זו, וכן כל הקשור אליהם, מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.
  4. החברה בוחנת את מדיניות הגנת הפרטיות באופן סדיר ושומרת את הזכות לבצע שינויים בכל עת, על מנת להתחשב בשינויים בניהול פעילותה ובדרישות הדין. אנא בחנו את תאריך העדכון האחרון של מדיניות הגנת הפרטיות כדי לראות מתי זו שונתה לאחרונה.
  5. אינך רשאי/ת להסב את זכויותיך/ייך ו/או חובותיך/ייך על פי מדיניות הגנת פרטיות זו לאחרים. החברה תהא רשאית להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לצדדים שלישיים. יחד עם זאת, זכויותיך/ייך כמשתמש/ת לא תפגענה במקרה כאמור.

מרץ 2023

PP-UNP-ISR-0060

אודותהתרופות שלנוPfizer Scienceתנאי שימושצור קשרלאתר המשרותהצהרת נגישותמדיניות Cookiesמדיניות פרטיות
המידע באתר זה הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם הרופא המטפל. טרם השימוש בתרופות ו/או בכל שינוי באורחות חיים, במידה ומצוין באתר, יש להתייעץ עם רופא/ה ולקבל חוות דעת המסתמכת על אבחנה רפואית מקצועית.
חברת פייזר ישראל דואגת לספק מידע עדכני ואמין ככל שניתן באתר זה; יחד עם זאת, חברת פייזר ישראל אינה מתחייבת לעדכניות מוחלטת ולשלמות מוחלטת של המידע, בנוגע לתחומים המסוקרים באתר.
כל שימוש שייעשה במידע המופיע באתר הוא על אחריות המשתמשים בלבד. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש בתרופה.
שירות לציבור. מוגש בחסות חברת פייזר.
חברת פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ רשומה בישראל תחת מספר ח.פ. 512092115. חברת פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע"מ רשומה בישראל תחת מספר ח.פ. 515105385.
כל הזכויות שמורות ©. כתובתנו: רחוב שנקר 9, הרצליה.
לשאלות אודות החברה, פעילותה המסחרית בתחום הבריאות, או לקבלת מידע על תרופות החברה ,ניתן ליצור קשר עם פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ
באמצעות 09-9700500 או בדוא"ל [email protected]

טלפון 972-9-970-0500 | פקס 972-9-970-0501 | אתר pfizer.co.il