צור קשרהצהרת נגישותמדיניות Cookiesמדיניות פרטיות
תנאי שימוש
צור קשר
לאתר המשרות
תנאי שימוש

1.כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט Pfizer.co.il המופעל על ידי חברת פייזר ישראל שהיא חלק מקבוצת פייזר העולמית (להלן בהתאמה: "החברה" או "קבוצת פייזר").

 2. השימוש באתר וקבלת השירותים באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש") ולמדיניות הפרטיות של האתר (להלן: "מדיניות הפרטיות"), אשר יהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש לבין החברה (תנאי שימוש ומדיניות הגנת הפרטיות יכונו להלן ביחד: "תנאי שימוש") . לפיכך, על המשתמש לקרוא הוראות תנאי שימוש אלו בעיון מלא.

 3. שימוש באתר מהווה את הסכמתו של המשתמש לאמור בתנאי השימוש, וכן כי קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, הבין אותם והוא מסכים כי יחולו עליו ללא יוצא מן הכלל. ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי השימוש, עליו להימנע מביצוע כל שימוש באתר.

 4. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מכשירי טאבלט למיניהם וכיוצ"ב).

 5. כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות מסמך זה.

2.השימוש באתר

השימוש באתר הוא לשם קבלת מידע כללי אודות החברה, תחום פעילותה והמוצרים השונים המוצעים על ידה.

3.המידע והתכנים באתר

 1. האתר מכיל מידע כללי אודות החברה, תחום פעילותה והמוצרים השונים המוצעים על ידה וכן מידע אשר עוסק בבריאות, במוצרי החברה ובסוגים שונים של תחומי טיפול וטיפולים רפואיים (להלן: "המידע").

 2. המידע הינו על בסיס "AS-IS" והוא מוצג למטרות מידע בלבד ואין לראות בו עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף לייעוץ שעל השתמש לקבל מרופא וכל איש מקצוע אחר רלוונטי כך ובין היתר אין להשתמש במידע על מנת לאבחן כל מחלה או בעיה רפואית, על מנת לטפל בכל בעיה רפואית, על מנת לעשות שימוש בכל מוצר ותכשיר רפואי ועוד.

 3. המשתמש מתחייב לא להסתמך על המידע לשם קבלת החלטה לעניין שימוש במוצר או קבלת טיפול רפואי כלשהו ובין היתר הוא מתחייב להתייעץ עם רופא או עם איש מקצוע אחר בכל הקשור והנוגע למידע לרבות המוצרים של החברה ולדון עימם באפשרויות הטיפול והשאלות לעניין השימוש במוצרים, הטיפול ועוד.

 4. כמו כן, החברה רשאית לפרסם באתר מעת לעת חוות דעת של מומחים בתחומים הרלוונטיים לפעילותה של החברה, מאמרים שונים וכן כתבות אשר פורסמו בתקשורת. מידע זה מייצג את חוות דעתם של המומחים או את עמדת העיתונים שמהם נלקחו הדברים, ועמדות אלה אינן בהכרח עמדותיה של החברה. החברה אינה אחראית למידת הדיוק או השלמות של כל מידע או דעה אשר נכללו בחומרים אלה. עצה של מומחה מעין זו, משקפת רק את דעתו האישית של המומחה, ובשום מקרה אין לראות בה עמדה או ייעוץ שניתן על ידי החברה.

4.קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד או תחת הרשאת שימוש מאת בעלי הזכויות . זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי שלה אתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו (להלן יחדיו: "התוכן").

 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק את התוכן (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקודי מחשב), בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.

 3. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.

 4. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות הבלעדית של החברה או של שותפיה העסקיים (לפי העניין). כל שימוש בקניינה זה של החברה או של שותפיה העסקיים (לפי העניין) יעשה על פי הוראות תנאי השימוש בלבד.

 5. אין באמור באתר, במפורש או במשתמע, או בשאינו אמור בו, מכוח השתק או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בסימני המסחר המופיעים באתר ללא ההסכמה בכתב של החברה.

5.הגבלת אחריות

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה משקיעה מאמצים על מנת שהאתר ותוכנו יכללו מידע שלם, מדויק, אמין ועדכני, אך אין היא מעניקה התחייבות ו/או מצג באשר לרמת הדיוק שלהם והמידע המופיע באתר אינו מהווה בשום צורה או אופן תחליף לקבלת מידע עדכני באמצעות פנייה לגורמים הרלוונטיים בחברה ו/או לייעוץ משפטי ו/או לייעוץ רפואי, לפי העניין.

 2. החברה משקיעה מאמצים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר ותוכנו ושירותיו, אולם על אף מאמצי החברה, השימוש באתר עשוי להיות מופרע, מופסק, מושהה או מעוכב, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר בין היתר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה.

 3. השימוש באתר הינו על בסיס "AS-IS" והחברה לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר לרבות כתוצאה משיבוש, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, כשל, שגיאה במידע ובתכנים באתר בין אם החברה צפתה אותם ובין אם לאו, בין אם החברה יכלה ו/או היה עליה לצפות אותם ובין אם לאו.

 4. המשתמש מצהיר, מסכים ומאשר כי באחריותו לבדוק ולהעריך את האתר, המידע והתכנים, והאחריות לכל נזק אשר עשוי להיגרם למשתמש כתוצאה מ ו/או בקשר עם השימוש באתר ו/או בתוכן, כולו או חלקו, כולל, בין היתר, כל החלטה שהמשתמש עשויים לקבל או כל פעולה שהמשתמשים עשוי לבצע בהתבסס על הדיוק, הנכונות, השלמות והאמינות של המידע והתכנים, מוטלת עליו בלבד.

 5. האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או צד שלישי, בגין השימוש באתרים ו/או דפי אינטרנט כאמור ו/או התוכן שמפורסם בהם. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מתחייב לקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים ו/או דפי אינטרנט ולציית להן.

6.הפרת תנאי השימוש

 1. הייתה לחברה סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית, לרבות פיצוי כספי ו/או צו מניעה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין.

 2. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה וכל מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למי מהם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי השימוש.

7.הדין החל וסמכות השיפוט

 1. התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

 2. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב.

8.שונות

 1. במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת כאמור.

 2. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.

 3. אין המשתמש רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תנאי שימוש אלו לאחר. החברה תהא רשאית להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.

 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. תנאי שימוש עדכניים שיפורסמו באתר יחייב את המשתמש.

מרץ 2023

PP-UNP-ISR-0060

אודותהתרופות שלנוPfizer Scienceתנאי שימושצור קשרלאתר המשרותהצהרת נגישותמדיניות Cookiesמדיניות פרטיות
המידע באתר זה הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם הרופא המטפל. טרם השימוש בתרופות ו/או בכל שינוי באורחות חיים, במידה ומצוין באתר, יש להתייעץ עם רופא/ה ולקבל חוות דעת המסתמכת על אבחנה רפואית מקצועית.
חברת פייזר ישראל דואגת לספק מידע עדכני ואמין ככל שניתן באתר זה; יחד עם זאת, חברת פייזר ישראל אינה מתחייבת לעדכניות מוחלטת ולשלמות מוחלטת של המידע, בנוגע לתחומים המסוקרים באתר.
כל שימוש שייעשה במידע המופיע באתר הוא על אחריות המשתמשים בלבד. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש בתרופה.
שירות לציבור. מוגש בחסות חברת פייזר.
חברת פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ רשומה בישראל תחת מספר ח.פ. 512092115. חברת פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע"מ רשומה בישראל תחת מספר ח.פ. 515105385.
כל הזכויות שמורות ©. כתובתנו: רחוב שנקר 9, הרצליה.
לשאלות אודות החברה, פעילותה המסחרית בתחום הבריאות, או לקבלת מידע על תרופות החברה ,ניתן ליצור קשר עם פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ
באמצעות 09-9700500 או בדוא"ל [email protected]

טלפון 972-9-970-0500 | פקס 972-9-970-0501 | אתר pfizer.co.il